• Telefon 32 241 10 61
facebook

Oferta pracy na stanowisku: pielęgniarka.

Praca w systemie równoważnego czasu pracy w godz 7-19; 19-7 w dni robocze, weekendy i święta

Wymagania:
-wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa (średnie, wyższe)
- zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu
- dyspozycyjność, sumienność

Zakres obowiązków:
1. W zakresie potrzeb zdrowotnych:
a/ samodzielne udzielanie, w określonym zakresie, świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, które polegają głównie na:
- realizacji zleceń lekarskich ( np. podawanie leków, wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków i pobieranie materiału do badań analitycznych, dokonywanie pomiarów parametrów życiowych /waga, wzrost, RR, temp. pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi / według potrzeb mieszkańców i stanu zdrowia oraz wykonywanie innych zabiegów zleconych przez lekarza i stosując się ściśle do wskazań lekarskich),
- prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia mieszkańców,
- niezwłoczne informowanie lekarza, przełożonego, o pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca, dopuszczeniu się pomyłki w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej, a także o innych ważnych wydarzeniach dotyczących stanu zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańca,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i nawyków higienicznych wśród mieszkańców Domu,
b/ wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u mieszkańców w tym obłożnie chorych i z naruszoną sprawnością polegających na:
- pełnieniu nadzoru nad higieną mieszkańców i stanem sanitarnym otoczenia, w którym przebywają (np. kąpiele higieniczne i toalety, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i w innych czynnościach codziennych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, profilaktyka odleżynowa, udział w czynnościach przy których niezbędna jest asysta drugiej osoby/.

2. Zadania opiekuńcze:

a/ udział w przyjęciu i prawidłowej adaptacji nowego mieszkańca, wypełnianie funkcji Pracownika Pierwszego Kontaktu i realizacja zadań wynikających z indywidualnego planu opieki, ( np. obserwacja zachowań mieszkańca, przeprowadzanie rozmów, aktywizowanie mieszkańca, pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i znajomymi, wysłuchiwanie skarg i próśb, współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym i terapeutami w zakresie dotyczącym rozwiązywania i eliminowania konfliktów),
b/ pomoc w karmieniu obłożnie chorych i z naruszoną sprawnością.

 

Oferujemy :
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 080,00zł brutto
- dodatkowe za pracę w porze nocnej
- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kontakt:
Weronika Skupin
Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Administracji

tel.: (32) 241 10 61 wew. 309
e-mail: kadry@dpschorzow.pzn.org.pl

W CV proszę zawrzeć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.